Aanmelding

Je kunt je aanmelden door ons te bellen of via onderstaand aanmeldformulier. Je wordt dan binnen een week teruggebeld voor een telefonische screening, zodat wij alvast voorinformatie hebben over de problematiek waarvoor je/jouw kind wordt aangemeld. Daarnaast kunnen wij dan ook een inschatting maken of deze problematiek passend is bij de (behandel)mogelijkheden die wij hebben binnen onze praktijk. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij uiteraard met je mee denken waar wel de passende zorg gevonden kan worden in de omgeving. Mocht de problematiek wel passend zijn bij onze (behandel)mogelijkheden, dan zal je worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarbij is het van belang dat bij de aanmelding van een kind, beide gezaghebbende ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven, anders kan er helaas geen intakegesprek plaatsvinden. Hiervoor ontvang je na de aanmelding enkele toestemmingsformulieren van ons via de post. Onder het kopje behandelplan kun je lezen hoe de verdere procedure in z’n werk gaat.

Behandelplan

In het intakegesprek worden de klachten en problemen in kaart gebracht. Soms is er daarna nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig, waarbij je kan denken aan een ontwikkelingsgesprek, observatie, intelligentietest etc. Wanneer er een duidelijk beeld is verkregen zal er een schriftelijk behandelplan worden gemaakt. Hierin staat een korte beschrijving van de klachten, de diagnose met DSM classificatie (volgens het handboek van de psychiatrie), het behandelvoorstel en de behandeldoelen. Je hebt hier als cliënt uiteraard ook inspraak in. Als je je kan vinden in het behandelplan, wordt deze ondertekend. Hierna kan de voorgestelde behandeling worden gestart. De frequentie van de behandeling zal in overleg met jou worden bepaald. Onder het kopje aanbod kan je lezen welke behandelingen wij allemaal geven in onze praktijk.

In het behandeltraject zal er ook een evaluatiegesprek worden gepland om te evalueren of de behandeling voldoende aanslaat of dat het beleid mogelijk moet worden aangepast of bijgestuurd. Als de doelen zijn behaald en de klachten dus zijn afgenomen, zullen de gesprekken in overleg met jou langzaam worden afgebouwd dan wel worden gestopt. Er zal dan altijd een eindgesprek plaatsvinden waarin het behandeltraject geëvalueerd kan worden en eventueel een terugvalpreventie plan kan worden opgesteld. De behandelaar zal aan het einde van de behandeling ook een eindbrief opstellen met een samenvatting van het behandelbeloop, welke naar de huisarts en jou als cliënt zal worden verstuurd.

Vertrouwelijkheid en privacy

Jouw gegevens zijn bij ons uiteraard in goede handen. Alle persoonlijke informatie die wij verkrijgen vanuit het intake/onderzoek/behandeltraject en de eventueel gestelde diagnose, zal worden genoteerd in ons elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Alleen jij of de gezaghebbende ouders (in het geval cliënt <16 jaar), kan informatie hieruit opvragen. Wanneer derden informatie over uw behandeltraject willen opvragen of wanneer wij willen overleggen met jouw huisarts of eerdere/andere hulpverleners, zal jij/beide gezaghebbende ouders hiervoor eerst schriftelijk toestemming moeten geven. De factuur van het behandeltraject zal op naam worden aangemaakt, maar over jouw klachten zal alleen de productgroep worden genoemd, bijvoorbeeld angststoornis, stemmingsstoornis. Wij hebben een privacyverklaring opgesteld voor onze praktijk, waarin duidelijk is aangegeven wat wij met jou gegevens doen. Mocht je alsnog vragen hebben neem gerust contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Voor informatie of vragen over onze aansprakelijkheid verwijzen we je naar onze disclaimer.

Klachten

Zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorschrijft, zijn ook wij als zorgaanbieder aangesloten bij een klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). De Wkkgz kent naast de regeling van de klachten, ook een geschillenregeling. Iedere zorgaanbieder is aangesloten bij een Geschillencommissie. Deze heeft verdergaande bevoegdheden dan een klachtencommissie. In ons geval is ook dit geregeld via de NVGzP en zijn wij hiermee aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische zorg in Den Haag.
Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt, hopen wij uiteraard dat je dit eerst met ons bespreekt zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Mocht dit in jouw ogen niet voldoende hebben opgeleverd, dan kan je een klacht indienen via de klachtenregeling van de NVGzP. Daarbij kan je als klager kiezen voor bemiddeling door de klachtenfunctionaris of voor afhandeling van de klacht door de klachtencommissie. Mocht je niet tevreden zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kan je altijd nog een beroep doen op de geschillencommissie. Maar je kan er ook voor kiezen rechtstreeks naar de geschillencommissie te gaan als je denkt dat jouw klacht daar beter behandeld kan worden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Praktijk Zonneschijn komen voort uit de Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Landelijk Platform GGZ in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017. Praktijk Zonneschijn neemt deze algemene voorwaarden in zijn geheel en onveranderd over voor zover deze betrekking hebben op de ambulante zorg.

 

Onze manier van werken en hoe wij onze kwaliteit waarborgen staat beschreven in ons kwaliteitsstatuut, zoals goedgekeurd door ggzkwaliteitsstatuut.nl. Deze ligt ter inzage bij ons op de praktijk.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op.