Klachten

Zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorschrijft, zijn ook wij als zorgaanbieder aangesloten bij een door voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilinstantie. In ons geval is dat de Geschillencommissie: www.degeschillencommissiezorg.nl.
Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, hopen wij uiteraard dat u dit eerst met ons bespreekt zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Mocht dit in uw ogen niet voldoende hebben opgeleverd, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie waar wij bij aangesloten.